Cymerwch ran

Helo!

Gan gyflwyno llwyfan 'scratch' newydd sbon ac wedi'i ailwampio The Other Room - SEEN.

Mae'r digwyddiad misol ar wahanol themâu hwn, sydd wedi'i gynllunio ar gyfer gwneuthurwyr theatr a chwmnïau theatr newydd o Gymru ac sydd wedi'u lleoli yng Nghymru, yn agor ein drysau ac yn rhoi ein theatr fach i chi am y noson.

Felly... a oes gennych waith wrthi'n cael ei ddatblygu yr hoffech ei brofi o flaen cynulleidfa?

Gall fod yn rhywbeth rydych wedi bod yn gweithio arno ers peth amser, neu'n rhywbeth newydd sbon; gall hyd yn oed fod yn syniad rydych newydd ddechrau gweithio arno - nid ydym yn chwilio am y fersiwn derfynol. Rhoi lleisiau gwyllt a gwych o bob math ar ein llwyfan yw diben SEEN; rydym am roi'r llwyfan hanfodol hwnnw i bobl greadigol yng Nghymru i arbrofi.

Dyma sut y mae'n gweithio.

  • Mae pob SEEN yn gofyn am ymatebion ar thema arbennig - gall fod yn benodol, neu gall fod yn eithaf eang, ond rydym yn ceisio rhaglennu pob digwyddiad o amgylch thema gyffredin fel bod gan bob digwyddiad gysylltiad.
  • Byddwn yn rhoi manylion y math o gyflwyniadau rydym yn chwilio amdanynt yma, ar y dudalen hon, bob mis, felly dewch yn ôl yma i weld am beth rydym yn chwilio ar hyn o bryd, ac os oes gennych rywbeth sy'n addas, anfonwch e-bost atom a rhowch wybod i ni!
  • Caiff pob SEEN ei raglennu gan aelod gwahanol o dîm The Other Room, felly unwaith y bydd y cyflwyniadau wedi cau byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod a hoffwn i chi berfformio'r gwaith yn ystod SEEN y mis canlynol.
  • Yna byddwn yn gweithio gyda chi fel eich bod yn barod i gyflwyno'r gwaith hwnnw, p'un a yw hynny drwy eich helpu i feithrin tîm i gyflwyno'r gwaith neu drwy roi lleoliad i'ch cwmni ymarfer ynddo. Beth bynnag fydd ei angen arnoch, gallwn eich helpu.
  • Yna mae'n hawdd a dweud y gwir – mae gan bob SEEN dri slot, tri darn ac yna llwyth o adborth gwerthfawr. Byddwn yn cyflwyno pob perfformiad ac ar ôl i bawb berfformio gwahoddir y gynulleidfa i gael diod cyn dychwelyd ar gyfer trafodaeth anffurfiol wedi'i gadeirio gan ba bynnag aelod o dîm The Other Room a wnaeth raglennu'r digwyddiad.

 

Oes well gennych eistedd yn ôl a gwylio'r ddrama?

Dim problem! £5 yn unig yw'r tocynnau i bob digwyddiad!

Mae SEEN yn wahoddiad i'r broses greadigol ac yn gyfle i fod yno ar y cychwyn cyntaf. Mae hefyd yn gyfle i ymuno, cael diod, cymryd sedd a rhoi gwybod i'r bobl greadigol beth yw eich barn. Gallwch gynnig eich barn a helpu i lywio datblygiad gwaith a allai fynd unrhyw le yn y dyfodol.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am SEEN y mis hwn YMA.

Ddim yn hollol siŵr lle rydych yn gweddu?

Hyd yn oed os na allwn gynnig slot i chi ar hyn o bryd, byddai'n bleser cwrdd â chi, nid lleiaf oherwydd efallai y gallwn gynnig rhywbeth mewn SEEN yn y dyfodol - neu efallai y gallwch hyd yn oed roi syniad i ni ynglŷn â sut i ddewis thema ar gyfer digwyddiad yn y dyfodol.

Felly, os nad ydych yn siŵr, neu os hoffech gyflwyno eich hun i ni, beth am wneud cais a gadael i ni wneud y penderfyniad!

Cymryd rhan yn SEEN y mis nesaf

Gallwch wneud cais am SEEN y mis nesaf drwy glicio YMA.

Datganiadau o Ddiddordeb gan Artistiaid

Rydym hefyd yn cymryd Datganiadau o Ddiddordeb yn barhaus gan bobl greadigol o bob disgyblaeth! Actorion, Cyfarwyddwyr, Awduron, Cynhyrchwyr; os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn SEEN neu os hoffech gael gwybod mwy am y digwyddiad, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i seen@otherroomtheatre.com heddiw ac fe wnawn ein gorau i'ch cynnwys sut bynnag y gallwn.