Get involved

WE’RE RECRUITING // RYDYN NI'N RECRIWTIO!

Could you be one of two new members of TOR’s leadership team? // Allech chi fod yn un o ddau aelod newydd o dîm arweinyddiaeth TOR?

[Sgroliwch lawr am cynnwys Cymraeg]

Head of Audience

The Head of Audience (HoA) will lead on the strategy and delivery of all communication and audience analysis at The Other Room (TOR). They will be a direct point of contact between the organisation and its audiences and other relevant stakeholders. The HoA will lead on the creation and implementation of a bilingual communications strategy for the organisation. They will create and deliver marketing plans for all TOR projects and oversee organisational brand & identity maintenance.

Community Director

The Community Director (CD) will lead on the strategy and delivery of community engagement and participation at TOR. This encompasses an overview of the organisation's corresponding strategies and the delivery of those strategies within the theatre's artistic programme of produced, curated, presented and enrichment work. The CD will be responsible for liaising and communicating with community partners and organisations, and maintain new relationships beyond the life of a project.

Find out more about both of these roles by clicking the corresponding recruitment packs below.


We are particularly interested in applications from Black and Minority Ethnic and disabled candidates, and also welcome applications from individuals who have not previously worked within the theatre industry.

We recognise that our identity as a "pub" theatre might present a barrier to certain candidates. We can confirm that this opportunity can be delivered entirely off-sight and remotely. We can confirm that there is a route to the theatre that does not enter the bar, but at this time this model does not enable access to other on-sight facilities. We recognise this as an ongoing barrier to our work here at The Other Room and are happy to answer any questions and engage in any dialogue about how this can be addressed.


HOW TO APPLY

Applications should be made in the form of a cover letter and a CV, with an accompanying Equal Opportunities Form. Further information can be found in the Recruitment Packs.

DEADLINE: 23:00, Sunday 31st of October 2021

Pennaeth Cynulleidfa

Bydd y Pennaeth Cynulleidfa yn arwain y gwaith o weithredu’r strategaeth gyfathrebu a dadansoddi cynulleidfa yn The Other Room (TOR). Bydd yn bwynt cyswllt uniongyrchol rhwng y sefydliad a'i gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid perthnasol eraill. Bydd yn arwain y gwaith o greu a gweithredu strategaeth gyfathrebu ddwyieithog ar gyfer y sefydliad. Bydd yn creu ac yn cyflwyno cynlluniau marchnata ar gyfer holl brosiectau TOR ac yn goruchwylio’r gwaith o gynnal brand a hunaniaeth y sefydliad.

Cyfarwyddwr Cymunedol

Bydd y Cyfarwyddwr Cymunedol yn arwain y strategaeth a gwaith ymgysylltu a chyfranogiad cymunedol yn TOR. Mae hyn yn cynnwys trosolwg o strategaethau cyfatebol y sefydliad a chyflawni’r strategaethau hynny o fewn rhaglen gynhyrchu, curadu, cyflwyno a gwaith cyfoethogi artistig y theatr. Bydd yn gyfrifol am gysylltu a chyfathrebu â phartneriaid a sefydliadau cymunedol, a chynnal perthnasau newydd y tu hwnt i oes prosiect.

Cewch ragor o wybodaeth am y ddwy swydd yma drwy glicio ar y pecynnau recriwtio cyfatebol isod.


Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig ac ymgeiswyr anabl, ac rydyn ni hefyd yn croesawu ceisiadau gan unigolion nad ydynt wedi gweithio yn y diwydiant theatr o'r blaen.

Rydyn ni’n cydnabod y gallai ein hunaniaeth fel theatr “tafarn” fod yn rhwystr i rai ymgeiswyr. Gallwn gadarnhau y gellir gwneud y swydd hon yn gyfan gwbl oddi ar y safle ac o bell. Gallwn gadarnhau bod modd cyrraedd y theatr heb fynd i mewn i'r bar, ond ar hyn o bryd nid yw'r model hwn yn galluogi mynediad i gyfleusterau eraill ar y safle. Rydyn ni’n cydnabod bod hwn yn rhwystr parhaus i'n gwaith yma yn The Other Room ac rydyn ni’n hapus i ateb unrhyw gwestiynau a chymryd rhan mewn unrhyw ddeialog i drafod sut y gellir mynd i'r afael â hyn.


 SUT I WNEUD CAIS

Dylid gwneud ceisiadau drwy gyflwyno llythyr eglurhaol a CV, gyda Ffurflen Cyfle Cyfartal cysylltiedig. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Pecynnau Recriwtio.

Dyddiad Cau Ymgeisio: 23:00, Dydd Sul 31 Hydref 2021


Community Director - Recruitment Pack Pennaeth Cynulleidfaoedd / Head of Audience - Pecyn Recriwtio / Recruitment Pack Equal Opportunities Form (as PDF) // Ffurflen Cyfle Cyfartal (fel PDF) Equal Opportunities Form (as WORD doc) // Ffurflen Cyfle Cyfartal (fel dogfen WORD)

This project was made possible through funding from the Esmée Fairbairn Foundation. // Gwnaed y prosiect hwn yn bosibl drwy gyllid gan Sefydliad Esmée Fairbairn.