Get involved

HOLIADUR / QUESTIONNAIRE

CLICIWCH YMA / CLICK HERE

Scroll down for English...


HELPU HOLIADUR THE OTHER ROOM

Mae cymaint ohonoch wedi gofyn sut allwch chi helpu The Other Room. Wel dyma sut allwch chi roi help llaw i ni... ac yn gyfnewid am hynny, cewch gyfle i ennill gwobrau. 

Rydym yn gofyn am ffafr fach gennych chi, i lenwi'r holiadur hwn a rhannu eich profiadau o The Other Room yn Porter’s.

Yn gyfnewid am hyn, rydym ni'n rhoi cyfle i chi ennill y bwndel testun chwarae hwn o'n holl ddramâu cyhoeddedig. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi'r Holiadur hwn (https://bit.ly/3tyBbgy) i gael cyfle i ennill. Rydym yn gofyn am eich barn yma er mwyn ffurfio gwell darlun o'n gorffennol ac i'n tywys tuag at y dyfodol; a does neb mewn gwell sefyllfa na chi, ein cynulleidfaoedd a'n hartistiaid i wneud hynny. Bydd eich atebion i'r arolwg hwn yn ein helpu i drafod yr amseroedd ansicr sydd o'n blaenau, felly rydym wir yn gwerthfawrogi eich amser.

Dyddiad cau'r holiadur: hanner nos, dydd Sul 4 Gorffennaf.

Mae'r bwndel yn cynnwys:

 • A Good Clean Heart gan Alun Saunders
 • Constellation Street gan Matthew Bulgo
 • Seanmhair gan Hywel John (wedi’i ynganu fel Shenovar)
 • Escape the Scaffold gan Titas Halder
 • All But Gone gan Matthew Trevannion
 • American Nightmare gan Matthew Bulgo
 • The Story gan Tess Berry-Hart
 • Hela gan Mari Izzard

AC… Albwm arbennig ychwanegol o'n cydweithrediad yn 2016 â Gagglebabble ar Sinners Club gan Lucy Rivers.

Diolch enfawr i'r dramodwyr am ganiatáu inni gynnwys eu gwaith tuag at yr achos.
HELP THE OTHER ROOM QUESTIONNAIRE

So many of you have come forward asking how you can help The Other Room. Well this is how you can lend us a helping hand… and in return you have the chance to win some prizes

We’re asking a small favour of you, to complete this questionnaire and share your experiences of The Other Room at Porter’s.

In return, we’re giving you the chance of winning this play-text bundle of all of our published plays. All you have to do is fill out this Questionnaire (https://bit.ly/3tyBbgy) to enter the prize draw. We're asking for your thoughts here in order to form a better picture of our past and to guide us in the future; and who better to ask than you, our audiences and artists. Your answers to this survey will help us negotiate the uncertain times that lay ahead, so we really do appreciate your time.

Questionnaire deadline: midnight, Sunday 4th July.

The bundle includes:

 • A Good Clean Heart by/gan Alun Saunders
 • Constellation Street by/gan Matthew Bulgo
 • Seanmhair by/gan Hywel John (pronounced Shenovar)
 • Escape the Scaffold by/gan Titas Halder
 • All But Gone by/gan Matthew Trevannion
 • American Nightmare by/gan Matthew Bulgo
 • The Story by/gan Tess Berry-Hart
 • Hela by/gan Mari Izzard

AND… an extra special Album from our 2016 collaboration with Gagglebabble on Sinners Club by Lucy Rivers.

A huge thank you to the playwrights for allowing us to include their work towards the cause.

CLICIWCH YMA / CLICK HERE