Get involved

Tamar Eluned Williams

Tamar Eluned Williams

(she/her)

Cyflwynodd Tamar ddrama i New Page, prosiect cyflwyno agored ac ymgysylltu â'r gymuned The Other Room. Bydd drama newydd Tamar yn parhau â'n gwaith o theatr ddwyieithog arloesol gyda mynediad creadigol i aelodau o'r gynulleidfa nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg. Cadwch lygad ar gyfer cyhoeddiadau yn y dyfodol.

Tamar submitted a play to New Page, The Other Room's open submission and community engagement project. Tamar's new play will continue our work of innovative bilingual theatre with creative access for non Welsh-speaking audience members. Watch this space for future announcments.

Storïwr ac awdur yw Tamar Eluned Williams sy'n gweithio'n ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg. Roedd hi wedi hyfforddi mewn theatr cyn dod yn storïwr yn y traddodiad llafar, gan weithio'n bennaf gyda chwedlau a mytholeg Cymru. Mae ei gwaith yn mynd â hi i ysgolion, amgueddfeydd, a gwyliau ledled y byd: mae hi wedi adrodd straeon ar draethau, mewn coedwigoedd, ac (y lle rhyfeddaf hyd yma) ar lawr uchaf y bws rhif 45 yn Birmingham.  

Mae ei chomisiynau ysgrifennu ac adrodd straeon blaenorol yn cynnwys: Not Maid, Nor Widow, Nor Wife (2021) a Three Around Three /Tri o Bob Tri (ar gyfer Beyond the Border), The Girl Who Wouldn’t Give Up ar gyfer Green Squirrel, llwybrau adrodd straeon teuluol o amgylch dinas Caerdydd, a'r Prosiect Pathways/Llwybrau sydd wedi'i ariannu gan CCC. Mae hi wedi cyhoeddi dau lyfr i blant, The Library of Life/Llyfrgell Bywyd ac After the Darkness/Ar ôl y Tywyllwch. 

Enillodd Tamar Wobr Esyllt Harker am storïwr benywaidd o Gymru yn 2016 a Gwobr UK Young Storyteller of the Year yn 2013. 

"Rwy'n gyffrous iawn i ddatblygu fy ysgrifennu perfformiad ymhellach fel rhan o'r prosiect hwn gyda The Other Room, yn ogystal â dod o hyd i ffyrdd o foderneiddio’r fytholeg rwy'n ei charu ar gyfer y llwyfan." - Tamar

Tamar Eluned Williams is a storyteller and writer working bilingually in Welsh and English. She trained in theatre before becoming a storyteller in the oral tradition, working predominantly with Welsh myths and legends. Her work takes her to schools, museums, and festivals around the world: she’s told stories on beaches, in forests, and (the strangest place to date) on the top deck of the number 45 bus in Birmingham.  

Her previous writing and storytelling commissions have included: Not Maid, Nor Widow, Nor Wife (2021) and Three Around Three/Tri o Bob Tri (for Beyond the Border), The Girl Who Wouldn’t Give Up for Green Squirrel, family storytelling trails around the city of Cardiff, and the Pathways/Llwybrau project funded by ACW. She has published two books for children, The Library of Life/Llyfrgell Bywyd and After the Darkness/Ar ôl y Tywyllwch

Tamar was awarded the Gwobr Esyllt Harker Award for a Welsh woman storyteller in 2016 and the UK Young Storyteller of the Year Award in 2013. 

"I am very excited to develop my performance writing further as part of this project with The Other Room, as well as finding ways of contemporising the mythology I love for the stage." - Tamar